Siden 2011 har reiselivsaktører, HHI, kulturorganisasjoner, politikere og Nordkapp Kommune jobbet med reisemålsutvikling. Reisemålsutvikling handler om å ha et helhetsperspektiv, der næringsutvikling og vekst er basert på det markedet vil ha.

Samtidig må ikke den lokale næringsutviklingen komme i konflikt med lokalsamfunnsutviklingen. Det betyr at det er flere dimensjoner og mange aktører som blir berørt i strategiarbeidet. Prosessen finansieres av Innovasjon Norge, Nordkapp kommune, Rica Hotels og Visit Nordkapp.

Forstudiet i prosessen ble gjennomført i 2011 og hadde som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Nordkapp som reisemål. Dette handlet både om forhold knyttet til utviklingen av selve reisemålet og den markedsmessige posisjoneringen, men også om aktørsamarbeidet og forholdet til kommunal planlegging. Forstudiet avklarte at aktørene hadde interesse og nytte av å gå videre med å etablere et rammeverk for utviklingen. Det er dermed utviklingen av en masterplan, eller en helhetlig utviklingsplan, som vi nå er i gang med.

I arbeidet med masterplanen ble det også tydelig at Nordkapp kommune og de mange lokale aktørene ikke hadde kontroll på egen destinasjon. Både kommunikasjonen og utviklingen ble i stor grad forvaltet av cruiseoperatørene, Hurtigruta og turoperatører. Vi ville ta tilbake kontrollen og styringa, men forsto at vi måtte tenke nytt og bruke nye verktøy for å revitalisere merkevaren Nordkapp og ikke minst utvikle løsninger som de betalingsdyktige delene av markedet ville ha. Som en del av masterplanarbeidet valgte vi derfor å bruke tjenestedesign som verktøy.

designprosess2

Designpilot – Nordkapp – This way up!

I prosessen ble det besluttet å søke om designpilotstatus hos Norsk Designråd. Nordkapp kommune var en av ca 15 piloter Norsk Designråd har valgt ut blant 138 søkere fra norsk næringsliv. Det var første gang søkere fra reiselivsbransjen kom gjennom nåløyet som i fjor var rekordtrangt.

Designit ble valgt og flere av dere aktører bidro inn i dette arbeidet. Designit har nå levert sin rapport som gir oss konkrete løsninger på de problemstillingene som vi står ovenfor. Designpilot var en arbeidsmetodikk som var ukjent for styringsgruppa, og til dels krevende å forstå i begynnelsen. Hadde ikke prosessen vært en del av reisemålsprosjektet og veldig godt forankra i kommunen, hadde det nok vært veldig krevende å komme gjennom med så gode resultater vi føler at vi har fått så langt.

Nå står vi foran en realisering av løsningene som er utviklet, og også her ser vi at det har vært en stor fordel å gjøre dette innenfor rammene av en masterplan. På den måten plasserer vi arbeidet innenfor en struktur som er godt forankra både politisk og blant næringsaktørene, og vi har en organisering rundt arbeidet som hjelper oss i mål. Masterplanen skal behandles politisk over nyttår. I løpet av november kommer representanter for styringsgruppa til og holde møter for forankring av prosessen blant aktører i Nordkapp Kommune.

Hvorfor jobbe strategisk

Det er mange fordelene ved å jobbe med prosesser, og vi nevner blant annet:

  • Vi har fått en større forståelse for betydningen av å jobbe sammen – Vårt Nordkapp!
  • Nordkapp Kommune og politikerne blir mer bevisst reiseliv.
  • Vi har vært mere på banen på høringsuttalelser vedrørende kommuneplan, næringsplan, arealplan, kollektivtrafikktilbud, mm.
  • Vi posisjonerer oss i forhold til nasjonal strategi vedrørende ny destinasjonsstruktur for Finnmark.
  • Vi har hatt fokus på dialog med cruiseagenter og turoperatører.
  • Vi har hatt fokus på å utvikle destinasjonen i tråd med de trendene vi ser i reiselivet i dag.

designprosess3

Presentasjon for Kommunestyret og forankring i næringen

Visit Nordkapp og Designit var i kommunestyret 24.oktober for å presentere designpiloten og de løsningene Designit har kommet frem til igjennom møter og workshops med dere i næringen. Deler av styringsgruppa vil i løpet av november holde møter med aktørene for presentasjon og innspill til avslutningen av masterplanen. Vi kommer tilbake med datoer for disse møtene.

I tillegg planlegger vi møte med flyselskaper, cruiseagenter og turoperatører i forbindelse med Nord i Sør konferansen i januar 2014.

Nordkapp på foredragslisten på Nord Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær

Nordnorsk Opplevelseskonferanse arrangeres i år for 7. gang, og har blitt en av Nord-Norges viktigste møteplasser for det opplevelsesbaserte reiselivet. Her møtes både bedrifter, attraksjoner, markedsførere, reiselivsforskere og offentlige aktører til faglig påfyll, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

Tone Bergan fra Designit og Åse Lill Barstad fra Visit Nordkapp skal holde et innlegg på årets konferanse med tittelen «Nordkapp, en av Nordens fremste internasjonale reiselivsmerkevarer får ny kraft gjennom designtenkning!» Vi gleder oss!

Hold av dagen - 3. desember

3. desember ønsker Visit Nordkapp å invitere deg som reiselivaktør til en spennende dag med dialog om reisemålet vårt. Vi ønsker å orientere dere om hva vi jobber med og hvor veien går videre. Vi jobber med programmet i disse dager og tar gjerne innspill fra dere om hva vi bør debattere.